0

چگونه گوگرد داخل خاک را کاهش دهیم؟

روش کاهش یا حذف گوگرد از خاک

برچسب ها:
اشتراک گذاری:
0
سمانه مافی

سمانه مافی

گوگرد را می توان به روش های مختلف از خاک حذف کرد. جذب توسط گیاهان یک مسیر اصلی برای حذف گوگرد خاک است. لیچینگ دومین مسیر اصلی است. سولفات-گوگرد شبیه نیترات-نیتروژن است که هر دو بار منفی دارند و توسط ذرات رس (که بار منفی نیز دارند) محکم نگه داشته نمی شوند. بنابراین، گوگرد موجود در آب خاک می تواند از طریق خاک به سمت پایین حرکت کند.

حذف گوگرد از خاک بسته به نوع محصول کشت شده متفاوت است. یک محصول ذرت 150 هکتاری حدود 6 کیلو گوگرد را در هر هکتار حذف می کند. یونجه تقریباً  2 کیلو گوگرد را در هر تن  حذف می کند. گندم با عملکرد 40 جریب حدود 5 کیلو گوگرد در هر هکتار حذف می کند.

برای ثبت پاسخ باید وارد وبسایت شوید