0

چگونه با دوستی که با من قهر است ارتباط برقرار کنم؟

چگونه با دوستی که با من مدت زیادی است قهر است ارتباط برقرار کنم 

برچسب ها:
اشتراک گذاری:
0
هستی خسروی

هستی خسروی

به او مدتی زمام دهید که کمی آرام شود سپس از او بخواهید که خیلی منطقی در مورد مشکلتان باهم صحبت کنید.

برای ثبت پاسخ باید وارد وبسایت شوید