0

نرخ باروری که در برنامه اول توسعه برای سال 1390 مدنظر بود چه عددی بود؟

نرخ باروری که در برنامه اول توسعه برای سال 1390 مدنظر بود چه عددی بود؟

برچسب ها:
اشتراک گذاری:
1
سمانه مافی

سمانه مافی

در مصوبه قانون برنامه اول توسعه جمهوري اسالمي ايران که در سال 1368 پيشبيني شده بود، در سال 1390 ،ميزان باروري کلي زنان از 4/2 به 4 میرسید، ولي در عمل رويدادي بسيار فراتر از اين پيشبيني رخ داد به طوري که در سال 1390 ميزان باروري کل زنان به 7/1 يا 6/1 رسيد و به اين ترتيب ايران نرخ باروري کلي کمتر از حد جايگزيني را تجربه کرد

برای ثبت پاسخ باید وارد وبسایت شوید