0

آیا ملک اعیانی تخریب شده می تواند درخواست خلع ید و قلع قلمع نسبت به اعیانی جدید احداثی نماید؟

شخصی فقط ملک اعیانی است که اکنون تخریب شده و در محل اعیانی سابق اعیانی جدیدی توسط شخص دیگری احداث شده است و هیچ یک از طرفین مالکیتی نسبت به عرصه ندارند و عرصه متعلق به دولت است، آیا مالک اعیانی قبلی می تواند دعوای خلع ید و قلع و قمع به طرفیت مالک اعیانی فعلی طرح نماید؟ یا این توضیح که وی نه مالکیتی بر عرصه دارد و نه حق تملک فقط صرفاً مالک اعیانی بوده و برای اعیانی سند گرفته و اعیانی هم اکنون تخریب گردیده است.

برچسب ها:
اشتراک گذاری:
برای ثبت پاسخ باید وارد وبسایت شوید