0

آیا ستاره های آسمان موجود زنده اند؟

آیا همه ستاره های آسمان زنده اند؟

برچسب ها:
اشتراک گذاری:
1
سمانه مافی

سمانه مافی

در بیشتر موارد، ستاره هایی که با چشم غیر مسلح می بینید (یعنی بدون تلسکوپ) هنوز زنده هستند. این ستارگان معمولاً بیش از 10000 سال نوری از ما فاصله ندارند، بنابراین نوری که ما می بینیم حدود 10000 سال پیش آنها را ترک کرده است.

بیشتر ستارگان در جایی نزدیک به یک میلیارد سال زندگی خواهند کرد، بنابراین احتمال مرگ هر ستاره معینی در 10000 سال گذشته کم است. از آنجایی که شما فقط می توانید حدود 6000 ستاره را با چشم غیرمسلح ببینید،  کافی نیست تا احتمال دهد هر یک از ستاره هایی که می توانید ببینید تا زمانی که آنها را ببینید مرده باشند.

البته، اگر ستاره‌هایی که در آسمان می‌بینیم شامل ستارگانی باشد که با تلسکوپ می‌بینیم، می‌توانیم ستاره‌هایی را در فاصله میلیاردها سال نوری از ما ببینیم، بنابراین احتمال اینکه آن ستاره‌ها تا به حال مرده باشند زیاد است. از سوی دیگر، ابر نو اخترها در طول تاریخ بشر با چشم غیر مسلح دیده شده اند. اینها ستاره های مرده و بسیار درخشان هستند.

برای ثبت پاسخ باید وارد وبسایت شوید